หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program
 
 
 
 


 เทศบาลตำบลหนองเรือ ยินตีต้อนรับ :: โทร 042-941187  

 
 

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลิ๊กดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------
            ด้วยเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
           รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๖ สูบ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน ๑  คัน ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถ รับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (รายละเอียดตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 )
งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้,๓๐๐,๐๐๐ .- บาท ( สองล้านสามแสนบาทถ้วน )

           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลหนองเรือ
5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหนองเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

           กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของเทศบาลตำบลระดับอำเภอ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 11.00 น.
 
 
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000.- บาทได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ ( กองคลัง ) ระหว่างวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ถึงวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4294-1187 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongrua-nb.go.th HYPERLINK "http://www.nongruans.ob.tc" ,www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


(นายเสริมชาติ เสริมศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

 
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Cape Seal
ประกาศสอบราคา
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 6
โครงการถมดินสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 10
โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านนาล้อม หมูที่ 8
โครงการลอกคลองชักน้ำเข้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 3

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 >>

 
 
 
 
          
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8.